top
logo


logo1re.jpg
Strona Główna Struktura i organizacja Kolegium Sądu Apelacyjnego Kolegium Sądu Apelacyjnego - podstawa prawna
Kolegium Sądu Apelacyjnego - podstawa prawna PDF Drukuj Email
Informację wytworzył Robert Dworak   
Czwartek, 05 kwietnia 2012 10:57

Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Art. 28. § 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania.
§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium.
§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata.
§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.
§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu apelacyjnego.
§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3.
§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku:
1)    rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego,
2)    przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku,
3)    przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko sędziowskie,
4)    złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium.
§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków kolegium.
Art. 29. § 1. (50) Kolegium sądu apelacyjnego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1)    wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie apelacyjnym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
2)    rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
3)    wyraża opinię o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1,
4)    wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów,
5)    wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
6)    wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Data ostatniej modyfikacji: Czwartek, 05 kwietnia 2012 11:21
 

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 498
Zasoby : 6
Odsłon : 2160854

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.