top
logo


logo1re.jpg
Regulamin Czytelni PDF Drukuj Email
Informację wytworzył Robert Dworak   
Poniedziałek, 30 lipca 2012 12:36

Regulamin Czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie


1. Czytelnia akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta i jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób .

2. Czytelnia akt jest pomieszczeniem objętym monitoringiem. Nagrania z telewizji przemysłowej z czytelni są zabezpieczane i przechowywane przez okres jednego roku.

3. Czytelnia akt jest połączona z Biurem Obsługi Interesantów i mieści się na parterze budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 28 w pokoju nr 005. Wejście do Czytelni, przez Biuro Obsługi Interesanta ? pokój nr 004. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00  do 14.00.

4. W Czytelni akt udostępniane są akta spraw wszystkich Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, z tym zastrzeżeniem, że Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tego rodzaju materiałów przez  Kancelarię Tajną regulują odrębne przepisy.

5. Zamówienie akt do czytelni przez osoby zainteresowane  może być realizowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, telefonicznie pod numerem telefonu (17 85 80 263), lub poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Składający zamówienie są zobowiązani do podania sygnatury akt sprawy, nazwy i numeru wydziału oraz danych osobowych pozwalających na zidentyfikowanie  stron postępowania, a w przypadku sprawy wielotomowej również numeru tomu akt.

7. Czytelnia prowadzi odrębnie dla każdego Wydziału:

a) Wykaz przekazanych akt do czytelni,

b) Kontrolkę udostępnionych akt ? prowadzoną elektronicznie w systemie SAWA.

8. Akta przekazywane są do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika Sekretariatu odpowiedniego Wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt  i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika Czytelni telefonicznie. Po weryfikacji danych, Kierownik Sekretariatu przekazuje akta sprawy (zszyte i ponumerowane) do Czytelni, odnotowując uprzednio ten fakt we właściwej Kontrolce.

9. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt sprawy, Kierownik Sekretariatu  Wydziału nie przekazuje akt, zawiadamiając o powyższym  pracownika BOI, który informuje interesanta o ewentualnej  konieczności uzyskania  zgody na wgląd do akt  sprawy Przewodniczącego Wydziału czy Prezesa Sądu.

10. Przed skorzystaniem z Czytelni akt osoby uprawnione do wglądu do akt mają obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

11. Akta spraw znajdujących się w Wydziale lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą BOI z właściwym Sekretariatem Wydziału.

12. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego Wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać mu wydane kolejne akta.

13. W Czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych, tylko za zgodą właściwego Przewodniczącego Wydziału i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię akt.

14. Czytelnia akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych. Wnioski te przekazuje się wraz z aktami do Wydziału. Wydział zwraca akta do Czytelni, gdzie następnie -  po uiszczeniu należnej opłaty przez interesanta (w przypadku istnienia takiego obowiązku) ? wydaje się  kserokopie dokumentów. W przypadku żądania we wniosku przesłania tych dokumentów pocztą, wykonuje to właściwy Sekretariat  Wydziału.

15. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest bez dodatkowej opłaty, pod nadzorem pracownika obsługującego Czytelnię, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego  Wydziału lub sędziego.

16. Osoby, którym zostały udostępnione akta, mają obowiązek ich poszanowania. Zabronione jest  więc dokonywanie jakichkolwiek innych czynności w stosunku do akt poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenie, uszkadzanie, czynienie w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń, notatek), oraz wynoszenie akt poza Czytelnię. Jednocześnie  wszelkie zauważone uszkodzenia akt  powinny być niezwłocznie  zgłoszone osobie obsługującej Czytelnię akt.

17. Przed skorzystaniem z Czytelni akt, osoby korzystające mają obowiązek:

a) pozostawić okrycie wierzchnie we wskazanym przez pracownika Czytelni miejscu,

b) okazać osobie obsługującej Czytelnię akt dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości i złożyć czytelny podpis  w rejestrze akt udostępnianych do wglądu (wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni)

18. Osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych  osób, oraz do  stosowania się do wskazówek porządkowych  pracownika Czytelni.

19. Na terenie Czytelni akt zakazane jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywanie posiłków i napojów.

 

Regulamin stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/12 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2012 r.

Zarzadzenie Nr 15/16 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowiez dnia 23 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/12. 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: Poniedziałek, 05 czerwca 2017 12:40
 

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 498
Zasoby : 6
Odsłon : 2155483

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.