Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Regulamin Biura Obsługi Interesanta
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 §1

Biuro Obsługi Interesanta zwane dalej (BOI) wraz z Czytelnią akt powołane są do obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

§2

BOI mieści się na parterze budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie  przy Al. J. Piłsudskiego 28 w pokoju nr 004. W skład BOI wchodzi również Czytelnia akt, która znajduje się w pokoju nr 005. Wejście do Czytelni, przez pokój nr 004. Sposób korzystania z Czytelni akt określa jej Regulamin.

§3

BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców) oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami, z zachowaniem reguły jak najkrótszego oczekiwania interesanta.

§4

Pracą BOI kieruje Kierownik, który odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie. Skargi i wnioski dotyczące pracy BOI i Czytelni akt rozpoznaje Prezes względnie Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

§5

Kierownicy Sekretariatów poszczególnych Wydziałów są zobowiązani do ścisłego współdziałania z BOI przy czynnościach mających na celu umożliwienie sprawnej obsługi interesantów, w tym w szczególności do terminowego odnotowywania w systemie informatycznym podejmowanych w sprawach czynności.

§6

Obsługa interesantów przez BOI nie zwalnia Kierowników Sekretariatów Wydziałów z obowiązku obsługi interesantów, zgłaszających się bezpośrednio w sekretariacie, za wyjątkiem udostępniania akt spraw do przeglądu, co następuje wyłącznie w Czytelni akt.

 

§7

BOI przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

§8

Obsługa interesantów odbywa się  w pomieszczeniu Biura, na stanowisku telefonicznym pod numerem ( 017) 8580263, względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boi@rzeszow.sa.gov.pl

§9

Interesanci którzy zgłaszają się do BOI osobiście, są obsługiwaniu według kolejności zgłoszeń .

§10

Biuro prowadzi kontrolkę składanych wniosków oraz wydawanych dokumentów.

§11

Biuro udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  w szczególności  na temat:

1. toku postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego SAWA w tym: wskazania sygnatury sprawy, terminu i miejsca rozprawy (posiedzenia), daty wydania orzeczenia i ewentualnych dalszych podejmowanych w sprawie czynności, po uprzednim  zweryfikowaniu uprawnienia interesanta  do  uzyskania tego rodzaju informacji,

2. właściwości wydziałów, a także innych komórek funkcjonujących  w Sądzie Apelacyjnym      w Rzeszowie w szczególności dotyczących ich lokalizacji, numerów  telefonów, poczty  elektronicznej, godzin urzędowania, a także rodzaju spraw  rozpoznawanych  w Sądzie  Apelacyjny w Rzeszowie,

3. rodzajów środków odwoławczych, terminów do ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,

4. właściwości sądów wszystkich instancji,

5. adresów sądów, organów i urzędów centralnych,

6. list instytucji, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, wraz z informacją o ich adresach, a także instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych

7. list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych  z obszaru apelacji rzeszowskiej,

8.  list tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych, mediatorów w sprawach cywilnych, karnych  i nieletnich oraz  lekarzy sądowych wraz z udzieleniem informacji o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,

9. wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu

Apelacyjnego w Rzeszowie

10. przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy, pełnomocnika (adwokata  i radcy prawnego) z urzędu oraz możliwości i sposobu ubiegania się   o zwolnienie od kosztów sądowych,

11.  praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,

12.  pomocy ofiarom przestępstw.

§12

Do zadań Biura, poza udzielaniem informacji, należy także udostępnianie formularzy urzędowychi wzorów pism sądowych oraz wykonywanie i wydawanie zamówionych kserokopii z akt sprawy .

§13

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu należy do zakresu czynności Biura Podawczego, natomiast w BOI dopuszczalne jest złożenie wniosku o:

a) wydanie kserokopii z akt sprawy,

b) wykonanie fotokopii kart akt sprawy,

c) udostępnienie akt sprawy w celu ich przeglądnięcia.

§14

Wnioski o których mowa w § 13 ust. 2 lit a i b przyjmowane są wyłącznie  w formie papierowej.  W przypadku zaś wniosku o udostępnienie do wglądu akt sprawy, możliwe jest jego zgłoszenie telefoniczne  lub za pomocą poczty elektronicznej.

§15

Wydawanie kserokopii z akt sprawy przez Biuro następuje według następujących zasad:

  1. wykonanie kserokopii winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli nie jest możliwe dokonanie tej czynności niezwłocznie (jedynie w sytuacji  znacznej ilości  kart do skserowania, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym należy zawiadomić zainteresowanego).
  2. Wykonane kserokopie  są wydawane stronie w BOI, jeżeli interesant umówił się na odbiór osobisty, natomiast jeśli mają być dostarczone  za pośrednictwem poczty ,czyni to Sekretariat właściwego Wydziału.
  3. Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do Sekretariatu właściwego Wydziału z końcem dnia następnego po ustalonym na odbiór terminie, celem ich wyekspediowania za pośrednictwem poczty.

§16

Biuro nie udziela porad prawnych i informacji które  naruszałyby powszechnie obowiązujące
przepisy prawa w tym te o ochronie danych osobowych czy o ochronie informacji niejawnych. 
Przez poradę prawną należy przy tym rozumieć zarówno skonkretyzowaną w odniesieniu do okoliczności  danej sprawy informację zawierającą wskazówki co do sposobu dalszego  prowadzenia sprawy przez zainteresowanego , jak również  redagowanie w  jego imieniu  projektów pism procesowych.

 

 

Regulamin jest załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/12 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2012 r. 

Zarzadzenie Nr 15/16 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowiez dnia 23 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/12. 

Rejestr zmian dla: Regulamin Biura Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d