Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.).

Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014.991 tekst jedn.) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55).

Sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują również przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506 tekst jedn.). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Apelacyjnym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Apelacyjnego. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

W Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zakładowe, w którym zgromadzone są dokumenty w teczkach aktowych, odrębnie dla kategorii A i B z lat 1990 - 2014, których udostępnianie rejestruje się w kartotece udostępnienia akt. W Archiwum Zakładowym Sądu Apelacyjnego nie przechowuje się akt sądowych, akta po zakończeniu sprawy zwracane są do sądów I instancji i tam archiwizowane. Dokumentami przechowywanymi w Sądzie Apelacyjnym są wyłącznie te, które wytworzone zostały na miejscu.

Rejestr zmian dla: Ewidencje, rejestry i archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-03
Publikacja w dniu:
2017-08-03
Opis zmiany:
b/d