Historia apelacji rzeszowskiej

W latach zaboru austriackiego obszar obecnego województwa podkarpackiego podzielony był między dwa okręgi apelacyjne: w Krakowie i we Lwowie.

Władze II Rzeczypospolitej podział ten utrzymały. Do obszaru apelacji krakowskiej należały wówczas okręgi sądów w Rzeszowie i Jaśle, zaś do obszaru apelacji Lwowskiej okręgi sądów w Przemyślu i Sanoku.

13 listopada 1944 roku, ówczesny kierownik resortu sprawiedliwości w PKWN, ustanowił Rzeszów jako tymczasową siedzibę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Decyzja taka była rozwiązaniem tymczasowym, ale już od momentu jej podjęcia widoczna stała się rywalizacja między Rzeszowem i Krakowem o ostateczne umiejscowienie siedziby sądu apelacyjnego. Konsekwencją tej rywalizacji było oficjalne posługiwanie się dwoma nazwami na określenie powstałego sądu apelacyjnego. W ówczesnych dokumentach sąd ten określany jest raz jako Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, innym razem zaś jako Sąd Apelacyjny w Krakowie z tymczasową siedzibą w Rzeszowie.

3 marca 1945 roku, spór został zakończony decyzją ministra sprawiedliwości Rządu Tymczasowego znoszącą tymczasową siedzibę w Rzeszowie i powołującą Sąd Apelacyjny w Krakowie. 

Stan taki utrzymał się jedynie do dnia 29 marca 1945 roku. Ten sam minister zadecydował wówczas o wyłączeniu okręgów sądowych Jasła (z siedzibą w Krośnie), Przemyśla i Rzeszowa z obszaru apelacji krakowskiej i dla tych okręgów, w dniu 1 maja 1945 roku, utworzył Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Władze Krakowa konsekwentnie dążyły do likwidacji bądź chociażby tylko zmniejszenia rangi nowopowstałego województwa rzeszowskiego. Działania te zaowocowały likwidacją Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i przejęciem jego dotychczasowego obszaru właściwości przez Sąd Apelacyjny w Krakowie z dniem 1 stycznia 1946 roku. 

1 lipca 1949 roku, na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 czerwca 1949 roku, powstało osiem sądów apelacyjnych, w tym ponownie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Sąd ten obejmował swoją jurysdykcją obszar Sądu Okręgowego w Jaśle (z tymczasową siedzibą w Krośnie), Przemyślu i Rzeszowie. Ten ostatni okręg został jednocześnie powiększony o obszar sądów grodzkich w Dębicy, Mielcu, Pilźnie i Ropczycach, należących poprzednio do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Już jednak w dniu 1 stycznia 1951 roku, w oparciu o ustawę Sejmu z 20 lipca 1950 roku, zmieniona została struktura organizacyjna sądownictwa i sądy apelacyjne w Polsce przestały istnieć. 

Sądownictwo apelacyjne pojawiło się ponownie dopiero w dniu 1 października 1990 roku. Przełomowe zmiany, które zaszły w latach 1989 - 1990, zmiany ustrojowe i gospodarcze, doprowadziły również do zmian w strukturze sądownictwa. 

Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: "Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne". 

Ówczesny Minister Sprawiedliwości Aleksander Bentkowski postanowił utworzyć 10 sądów apelacyjnych i według wstępnych założeń Rzeszów miał zostać siedzibą jednego z tych sądów. 

Wojewoda Rzeszowski doskonale rozumiał jakie znaczenie dla miasta i regionu ma lokalizacja takiej placówki w mieście, stąd też przekazał na potrzeby sądu jeden z dwóch najbardziej reprezentacyjnych budynków urzędowych miasta - byłej siedziby KW PZPR w Rzeszowie. Budynek był co prawda w nienajlepszym stanie technicznym ale jego lokalizacja oraz wielkość dobrze odpowiadały potrzebom przyszłego sądu. 

13 sierpnia 1990 roku minister Aleksander Bentkowski podpisał rozporządzenie, mocą którego powołano 7 sądów apelacyjnych: w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie. 

W celu przygotowania odpowiedniej siedziby nowego sądu oraz jego organizacji Minister Sprawiedliwości powołał pełnomocnika w osobie pana sędziego Cezarego Petruszewicza. 

Równolegle do prac adaptacyjnych w przyszłej siedzibie Sądu trwało zgłaszanie kandydatów spośród podkarpackiego środowiska prawniczego, na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego. 

Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła Prezydentowi RP 15 osób wytypowanych przez Ministra Sprawiedliwości i Zgromadzenia Ogólne sądów wojewódzkich, z wnioskiem o powołanie ich na stanowiska sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Autor: Zbigniew Różański

Rejestr zmian dla: Historia apelacji rzeszowskiej