Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

2017-10-02

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,  przyjmowane są  na piśmie  w Biurze Podawczym Sądu, w formie ustnej  do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu pokój nr  133 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres:

Koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków, zajmuje się - na mocy powierzenia tych czynności przez Prezesa Sądu - Wiceprezes osobiście lub za pośrednictwem  wyznaczonych sędziów, w tym sędziów wizytatorów.  Skargi  lub wnioski  dotyczące działalności sądu, w  dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, jak również te, które zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.  
Ponadto Prezes Sądu przyjmuje interesantów osobiście w środy w godzinach od  900 - 1100.

Rejestr zmian dla: Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków