KD-1107-2/2017

2017-06-16

 • Nazwa:

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-2/2017
 • Stanowisko:

  Asystent sędziego na zastępstwo na czas nieobecności w pracy asystenta sędziegow I WydZiale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w wymiarze pełnego etatu

 • Termin zgłoszenia:

  Do dnia 30 czerwca 2017 r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (pok. 101), bądź przesłać pocztą.
  W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  7. aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Wyniki I etapu:

  Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu Ikona pliku pdf

 • Wynki II etapu:

  Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, sala nr 314, III piętro.

  Wyniki 2 etapu konkursu Ikona pliku pdf

 • Wyniki konkursu:

  III etap konkursu odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r., godz. 1000 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, w sali 314, III p.

  Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego na zastępstwo na czas nieobecności w pracy asystenta sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: KD-1107-2/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
Wyniki konkursu