KD-1107-3/2017

2017-07-04

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.. poz. 246 ze zm.) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-3/2017
 • Stanowisko:

  Specjalista ds. zamów ień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

 • Termin zgłoszenia:

  Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. na adres Sądu Apelacyjnego w: Rzeszowie. 35-001 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 28 lub złożyć osobiście w Oddziale Kadr. pokój nr 101.1 piętro (tel. 017 85 80 209), z dopiskiem na kopercie "Konkurs na staż urzędniczy, oznaczenie konkursu KD-1107-3/17 - nie otwierać".

 • Wymagane dokumenty:
  1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata.
  2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie.
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
  5. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
  10. pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  11. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.
  12. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Wyniki I etapu:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do drugiego etapu konkursu

 • Wynki II etapu:

  Wyniki drugiego etapu konkursu

 • Wyniki konkursu:

  Ogłoszenie o wynikach konkursu 

Rejestr zmian dla: KD-1107-3/2017