KD-1107-5/2018

2018-05-10

 • Nazwa:

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 155 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-5/2018
 • Stanowisko:

  Jedno stanowisko asystenta sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w wymiarze pełnego etatu.

 • Termin zgłoszenia:

  28 maja 2018 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty:
  1.    wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
  2.    własnoręcznie sporządzony życiorys i CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
  3.    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4.    oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5.    oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
  7.    aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 • Wyniki I etapu:

  Wyniki I etapu konkursu - lista osób dopuszczonych do II etapu Ikona pliku PDF

  II etap konkursu - 19 czerwca 2018 r. o godz. 1000

 • Wynki II etapu:

  Wyniki II etapu konkursu - lista osób dopuszczonych do III etapu Ikona pliku PDF

  III etap konkursu - 2 lipca 2018 r. od godziny 1200 - I grupa i od godziny 1300 - II grupa

 • Wyniki konkursu:

  Informacja o wynikach konkursu Ikona pliku PDF

Rejestr zmian dla: KD-1107-5/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
Wyniki II etapu i ogłoszenie o III etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Wyniki I etapu i ogłoszenie o II etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
b/d