Sygnatura akt II AKzw 303/11

2011-10-24

Po pierwsze, skazany ma ustanowionego przez Sąd Rejonowy w Ł. obrońcę z urzędu i fakt ten był znany Sądowi penitencjarnemu w chwili wzywania skazanego do uzupełnienia braku formalnego pisma poprzez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 45 złotych. Uwadze Sądu Okręgowego uszło jednak to, że występujący w sprawie obrońca z urzędu, pełniąc rolę pełnomocnika procesowego strony, powinien zgodnie z treścią art. 140 k.p.k. zostać zawiadomiony o wezwaniu skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zaniechanie powiadomienia obrońcy o wezwaniu skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku stanowi ograniczenie prawa do obrony. Wszak strona nie może ponosić ujemnych konsekwencji procesowych, wynikających z działania lub zaniechania obrońcy, co do którego nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 140 k.p.k. (por. postanowienie SN z 30.12.2008 r., IV KZ 92/08, LEX nr 478149). Po drugie, z opinii o skazanym sporządzonej przez administrację Zakładu Karnego w Rz. (k. 20) wynika, że W.K. prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nabędzie dopiero z dniem 29 sierpnia 2011 r. Wynika z tego, że wniosek skazanego nie spełnia niezbędnych wymogów ustawowych, by w ogóle mógł zostać uwzględniony (art. 78 § 1 k.k.), a tym samym nie należało wzywać wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku opłatą w trybie art. 120 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. i art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.). Por. postanowienie SA w Krakowie z 2.12. 1993 r., II AKo 39/93, KZS 1993, Nr 12, poz. 17.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt II AKzw 303/11