Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

2018-03-28

UDZIELANIE POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKOM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM:
Priorytet l Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym
Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760)    § 36. 1.
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym świadczy przez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 • pokrywanie kosztów żywności łub bonów żywnościowych;pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu:
 1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Priorytet II Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym
Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny w Przeworsku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760) § 37. 2.
Pomoc świadkom i osobom im najbliższym świadczy przez: udzielanie pomocy psychologicznej, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Stowarzyszenie udziela pomocy psychologicznej świadkom lub osobom najbliższym oraz udziela pomocy świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno - rozpoznawcze, albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze lub Sąd niezwłocznie nie później niż 14 dni od wezwania zgodnie z art. 10 Ustawy o ochronie i pomocy pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21).
Międzyinstytucjonalne działania pomocowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, będą wsparciem na rzecz wspólnego przezwyciężenia pokrzywdzenia bądź ograniczenia jego skutków. Znana nam życzliwość i troska Państwa o losy osób pokrzywdzonych owocuje szeroko rozumianą współpracą dając wymierne efekty pomocowe między innymi ograniczenie przestępstw.
Żywię nadzieję, że współpraca dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego przyniesie dla nich oczekiwane rezultaty.

Rejestr zmian dla: Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
Dodanie plakatu i harmonogramu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d