Zadania i kompetencje Dyrektora Sądu

Zadania i kompetencje Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie obejmują:

  1. przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji;
  2. przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
  3. opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
  4. dysponowanie rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym, o którym mowa w § 16 ust. 2;
  5. sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  6. zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy;
  7. opracowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów programów wieloletnich;
  8. organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
  9. inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów na obszarze apelacji;
  10. prowadzenie działalności inwestycyjnej na podstawie art. 179 § 3 pkt 1 ustawy, a w razie potrzeby - przekazywanie wykonywania zadań inwestycyjnych na podstawie art. 179 § 4 ustawy.

W zakresie wykonywania przypisanych zadań i kompetencji Dyrektor Sądu Apelacyjnego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Zadania i kompetencje Dyrektora Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-04
Publikacja w dniu:
2017-08-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-04
Publikacja w dniu:
2017-08-04
Opis zmiany:
b/d